Besök Listverkets Hall of Fame, klicka här!

Vi kan hjälpa till vid renovering av fastigheter; med entrépaneler, dörrar, lister och foder. Låt oss ta ett snack och gå igenom hur vi kan stödja med att du får ekonomiskt effektiva projekt!

Vill du riktigt gå på djupet kring hållbar renovering? Läs mer under Renobuild

EcoCover Golvlist

Spara tid, pengar, miljö och material!

Den fungerar väl i renoverings-sammanhang i stor skala. EcoCover Golvlist är användbar vid varsam renovering när man inte river ut golv. Den spikas utanpå den befintliga listen vilket gör att den gamla kan betraktas som återbrukad. Det ger också en betydlig tidsbesparing då den befintliga inte rivs ut. 

En finess med EcoCover Golvlist är att kablar kan gömmas i hålrummet som uppstår mellan den befintliga listen och vår list.

  1. Ni slipper ta bort befintlig list
  2. Ni slipper borra i betongväggar (limma eller fäst med skruv i befintlig list!)
  3. Ingen bortforsling av befintlig list
  4. Listen ger utrymme att dölja kabel och klammer (befintliga eller dragna innan montering av ny list)
  5. Kunden får en högre och modernare list
  6. Ert arbete blir effektivare
  7. Lösningen är mer kostnadseffektiv

EcoCover Luslist

Förebyggande, både vid nybyggnation och renovering

Grundtanken med EcoCover Luslist är att det skall vara en list som förebygger spridning av vägglöss och andra skadedjur. Jag vill veta mer…

Den finns för både nybyggnad och för befintliga boenden. Ett utmärkt sätt att skydda sitt boende mot oönskade gäster och även en trygghet för hyresgästen att veta att fastighetsbolaget bryr sig om och gör allt i sin makt för att förhindra spridning av de små krypen.

Om du inte har skyddet idag, kontakta oss eller ditt fastighetsbolag för en konsultation.

Hela företaget har numera gått en fördjupad diplomutbildning kring vägglöss i allmänhet och montageförfarande i synnerhet, detta för att på bästa sätt kunna bistå med hjälp och förståelse vid förebyggande.

Vår samarbetspartner Nattaro Labs förklarar på djupet

Källa renobuild.se:

”Renoveringar föregås ofta av akuta tekniska problem men brukar också drivas av mål om minskad energianvändning, förbättrade livsvillkor för boende samt ekonomisk vinst. Men att veta hur dessa mål ska uppnås och balanseras är inte alltid lätt.”

Därför har forskningsinstitutet RISE i samverkan med partners i fastighetsbranschen tagit fram Renobuild – en beslutsmetod för att utvärdera renoveringar utifrån miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Renobuild finns i två versioner, en för renoveringar av bostadsområden och en för skolor.”

Källa  www.renobuild.se/bostad:

”Det första steget i Renobuildmetodiken är att tänka igenom vilka åtgärder som är relevanta att utvärdera i det aktuella renoveringsprojektet och utifrån dem definiera ett antal alternativ som vart och ett kan bestå av en eller flera åtgärder.

Alternativen beskrivs sedan i verktyget, först på en övergripande nivå och sedan mer i detalj i moduler för respektive hållbarhetsaspekt ekonomi, miljö och socialt. Resultaten presenteras för respektive hållbarhetsaspekt och modulerna kan således användas enskilt, men störst nytta av Renobuild fås när alla aspekter analyseras och diskuteras tillsammans. Detta stöds av sammanställningar där resultat ur alla aspekter presenteras i gemensamma tabeller och diagram.”


Jag vill veta mer!


Tillbaka